International Talk Like Jar Jar Binks Day

Here's our latest Jar Jar themed Haiku. Enjoy!