International Talk Like Jar Jar Binks Day
Jar Jar Haiku #22